Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for norske historikere, og arbeider for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Universitetslektor i eldre historie 50 %

 

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lyser ut et vikariat som universitetslektor i eldre historie 50 %.

 

 

 

Les mer om stillingen:

 

 

 

Universitetslektor i eldre historie 50 %:

 

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262715/62039?iso=no

 

17. oktober 2014

Universitetslektor 20 % i historie

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lyser ut to universitetslektorstillinger 20 %. Med disse stillingene ønsker vi å knytte tettere bånd til den videregående skole og tilpasse undervisningstilbudet bedre for historiestudenter som vil bli lektorer.

 

Les mer om stillingene:

 

Universitetslektor 20 % i historie:

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262409/62039?iso=no

 

 

 

17. oktober 2014

Seminar om norsk tettstedshistorie

Norsk lokalhistorisk institutt i Oslo arrangerer 6. november 2014 et seminar om norsk tettstedshistorie ca 1850—2000. Seminaret tar sikte på å fortsette en diskusjon om norsk urbaniseringshistorie som er blitt reist i Norsk Byhistorie (2006) og ikke minst i Den urbane underskogen (2009). Vi ønsker å sette lys på tettstedenes store mangfold og særlig på de mindre tettstedene eller det vi kan kalle ”småstedene”.

For mer info og påmelding les her

 

9. oktober 2014

Stilling ledig som doktorgradsstipendiat ved UiA

Universitetet i Agder lyser ut følgende stillinger:

 

3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i historie

http://uia.easycruit.com/vacancy/1263897/35068?iso=no

søknadsfrist 30.11.2014

 

 

3-årig stipendiatstilling i historiedidaktikk

http://uia.easycruit.com/vacancy/1218101/35068?iso=no

søknadsfrist 15.10.2014.

1. oktober 2014

Søk på studentstipendordningen for lokalhistorisk forskning

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning (frist 21. oktober 2014). Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

 

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene:

 

http://www.lokalhistorie.no/om-nli/mastergradsstipend-1/mastergradsstipend?searchterm=stipend

 

 

Stipendsøknaden stiles til:

Norsk lokalhistorisk institutt

v/ Knut Sprauten

Postboks 8045 Dep.

0031 Oslo

30. september 2014

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

 

Frist 1. desember 2014

 

Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger den 19.-21. juni 2015 . Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper. Den faglige arbeidsgruppen for Historiedagene ønsker forslag som kan knyttes til konferansens hovedtema: Ressurser – energi, makt og mennesker, men også forslag med andre tema.

 

Norske historiedager skal vise bredden og mangfoldet i historiefaget.

 

«Ressurser – energi, makt og mennesker» handler om endringer og kontinuitet i bruk av ulike ressurser på forskjellige steder og samfunnsområder fra middelalder frem til vår egen tid.

 

«Energi» kan knyttes til det mange forbinder med naturressurser. Her er fangst, dyrking, produksjon og konsumpsjon av mat sentralt. Men også bruk av fossile energikilder som olje, gass og ulike typer kull og torv samt fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. Tematikk som handler om kamp om naturressurser er spesielt interessant her.

 

«Makt» kan rettes mot utvikling og endring i demokratiske institusjoner i samfunnet, eksempelvis politisk styresett, velferd og rettspraksis, men også sosial, økonomisk og kulturell makt. Makt kan også knyttes til fagområdet historiebruk, som setter historieforskning og -formidling i et kritisk perspektiv.

 

«Mennesker» kan handle om hvordan migrasjon har bidratt til kulturmøter og strukturendringer i ulike samfunn, og om enkelte og gruppers nyvinninger og kunnskapsheving gjennom entreprenørskap. Vi oppfordrer til migrasjonshistoriske og entreprenørhistoriske forslag.

 

Forslag kan sendes til Lene Bøe: lene.boe@uis.no

 

Den faglige arbeidsgruppen for Norske historiedager 2015 består av: Gunnar Nerheim (leder), Marie Smith-Solbakken, Beate Aasen Bøe, Anne Jorunn Frøyen, Svein Ivar Langhelle, Harald Hamre, Torkel Thime og Lene Bøe (sekretær)

26. september 2014

Ledig PhD stilling

 

PhD student position available at the Division of History of Science, Technology and Environment at KTH-Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. The PhD student will work within the research program Mistra Arctic Sustainable Development. The application deadline is October 3.

 

In English: http://www.kth.se/en/om/work-at-kth/vacancies/phd-student-in-history-of-science-technology-and-environment-1.497552

 

In Swedish: https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-anstallningar/Assignmentview.aspx?guid=7B2F142C-48DD-4487-B40E-9B34DB17BEE3&templateid=0

 

26. september 2014

Invitasjon til Høstkonferansen 2014

«Betydningen av 1814 for Norges økonomiske utvikling og velferd»

 

Program

 

  • «Historisk sveip over tiden rundt 1814» Professor Frank Aarebrot, UiB
  • «Fra kaos til stabilitet i pengevesenet – men ikke uten kostnader» Direktør Øyvind Eitrheim, Norges Bank
  • «Nasjonsbygging – om betydningen av gode institusjoner» Direktør Jan F. Qvigstad, Norges Bank
  • «1814 og Alt Det Der. Hva betydde politisk selvstendighet for norsk næringsutvikling?»Førsteamanuensis Camilla Brautaset, Universitetet i Bergen
  • «Norges Bank fra seddelbank til sentralbank – sveip gjennom de første 100 år» Seniorrådgiver Lars Fredrik Øksendal, Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt
  • «Ved 400-årsnattens slutt – to kjente turister i Norge like før daggry» Professor Rolf J. Brunstad, NHH

 

 

Tid:     Tirsdag 07. oktober 2014, kl. 13.00 – 17.00 (fingermat/drikke fra kl. 17.00)

Sted:   Høyres hus, Stortingsgt. 20, Oslo

 

 

For program, informasjon om påmelding og deltakeravgift, m.m., se

http://samfunnsokonomene.no/kurskonferanser/hostkonferansen-2014

 

23. september 2014

Ledig stilling som fagsjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter as (SNK) er et nasjonalt knutepunkt med særlig ansvar for å formidle Norges historie tilknyttet slaget på Stiklestad og Olav den Hellige. I kultursenteret inngår middelalderformidling, folkemuseum, Spelet om Heilag Olav, Olsokdagene på Stiklestad, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. SNK har også ansvar for drift av konsolidert museum, hvor Egge museum, Stjørdal museum Værnes/Bergkunstmuseet, Levanger museum og Nils Aas Kunstverksted inngår. Stiklestad Hotell er vårt datterselskap med 56 rom og konferansekapasitet for 280 pers.

 

Fagsjefen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal snart fratre etter oppnådd aldersgrense og vi søker nå hans etterfølger. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) utlyser med dette en ledig stilling som

 

FAGSJEF i 100 % stilling

 

Den som tilsettes vil få sentrale arbeidsoppgaver knyttet til:

-        den faglige virksomheten ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, særlig knyttet til forskning, dokumentasjon og formidling av Stiklestads kjernehistorie – Olav Haraldssons liv, død og helgenkåring og den tilhørende virkningshistoriens betydning for norsk historie og samfunnsutvikling i nærmere tusen år.

-        arbeid med forberedelser og planlegging av SNKs rolle, funksjon og utvikling i forbindelse med nasjonsjubileet i 2030.

-        samarbeid med forskningsinstitusjoner

-        utvikling av SNK som samfunnsaktør og relevant museum, særlig knyttet til konseptet «talerstolen Stiklestad».

-        forvaltning av lokal og regional kulturarv med hovedvekt på bondesamfunnets materielle kultur fra 1700-, 1800- og 1900-tall.

-        faglig virksomhet ved de øvrige enhetene i konsolidert museum.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med høyere utdanning, fortrinnsvis med dr. grad og med kompetanse innenfor norsk og europeisk middelalderhistorie. Annen faglig kompetanse kan også være relevant. Det er ønskelig med erfaring fra undervisning og forskning, bakgrunn fra kulturlivet og kunnskap om museumssektoren. Organisasjonserfaring, administrativ erfaring, evne til mediehåndtering, gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Fagsjefen er plassert i direktørens stab og møter i SNKs ledergruppe.

Stillingen inngår i et bredt fagmiljø, med over 40 ansatte innenfor SNK som konsolidert museum.

 

Vi tilbyr:

-        Faglig utfordrende arbeidsoppgaver

-        Stor grad av selvstendighet

-        Godt og kreativt arbeidsmiljø

Lønn etter nærmere avtale.

 

Spørsmål om stillingen rettes til:

Direktør Turid Hofstad, tlf.: 74 04 42 00, mobil: 480 41 342, e-post: turid.hofstad@snk.no
Fagsjef Per Steinar Raaen, tlf. 74 04 42 00, mobil 416 40 672, e-post: per.steinar.raaen@snk.no

Søknad med dokumentasjon sendes pr. e-post til: turid.hofstad@snk.no

Søknadsfrist: 20.oktober 2014.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

http://stiklestad.no/ledige-stillinger/

 

 

22. september 2014

Call for paper: Nordisk kvinnehistorikermøte 2015

Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015.

 

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. Vad kan kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med – till historieämnena, till akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida utmaningar och förändringar står fältet inför? En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

 

Arrangörerna välkomnar alla förslag på papers och sessioner med koppling till kvinno-, genus- och sexualitetshistoria. Förslag på sessioner med deltagare från olika nordiska länder kommer att prioriteras. Konferensspråk är de skandinaviska språken samt engelska.

Förslag på papers och sessioner kan anmälas på Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplats http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/ mellan den 15 oktober och den 15 december 2014. Uppdaterad information om konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.

20. september 2014
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no