Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for norske historikere, og arbeider for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Over alle grenser: Norsk lokalhistorisk institutt inviterer til jubileumsseminar

Lokalhistorisk institutt

 

Norsk lokalhistorisk institutt inviterer til jubileumsseminar 10.-11. november 2016.

 

For informasjon og påmelding, se http://www.lokalhistorie.no/seminarer/kommende-seminarer/nlis-jubileumsseminar

 

30. september 2016

Midlertidig fulltidsstilling som forsker i økonomisk historie ved Forsvarets høgskole (FHS)/Institutt for forsvarsstudier (IFS)

IFS

Forsvarets høgskole (FHS)/Institutt for forsvarsstudier (IFS) lyser ut en midlertidig fulltidsstilling som forsker (kode 1109) i økonomisk historie med vekt på forsvarssektoren.

 

Søkere må ha doktorgrad (ph.d.) eller tilsvarende formalkompetanse i historie, og forskererfaring i økonomisk historie.

 

Stillingen vil inngå i IFS’ pågående forskningsprogram om omstilling i forsvarssektoren.

 

Søknadsfrist: 30. september 2016

 

For mer informasjon om stillingen og søknaden, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/129017/midlertidig-stilling-som-forsker-oekonomisk-historie-ved-forsvarets-hoegskole-institutt-for-forsvarsstudier

21. september 2016

Førsteamanuensis i moderne historie (1750-2000) ved Institutt for historiske studier ved NTNU

manual-nyVed Institutt for historiske studier lyses det ut en fast 100 prosent stilling som førsteamanuensis i moderne historie (1750-2000).

Arbeidsoppgaver i stillingen er nært knyttet til utvikling og drift av instituttets lektorprogram i historie.

 

Stillingen vil bli tillagt ansvar for forskning og undervisning og veiledning på BA-, MA- og PhD-nivå. Hovedoppgavene er undervisning og forskning i omtrent like deler. Undervisnings- og forskningsadministrative oppgaver ligger også til stillingen. Ansvaret inn mot det femårige lektormasterprogrammet i historie innebærer oppgaver knyttet til undervisning, veiledning, faglig administrasjon og utviklingsarbeid herunder også etter- og videreutdanning. Stillingen vil ha et spesielt ansvar inn mot koordinering av programmets fordypningsoppgave på BA-nivå i historie. Det forutsettes også aktiv deltakelse i lektorprogrammets programråd, lærermøter og i videreutvikling av samarbeidet med skoleverk og Program for lærerutdanning.

 

Søknadsfrist: 30.09.2016

 

Ønsker du mer info eller å søke på stillingen, gå til: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/128505/foersteamanuensis-i-moderne-historie-1750-2000

7. september 2016

Førsteamanuensis i tidlig moderne historie (1600-1850) ved Institutt for historiske studier ved NTNU

manual-ny

 

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en 100 prosent fast stilling som førsteamanuensis i tidlig moderne historie (1600-1850).

 

 

Stillingen vil bli tillagt ansvar for forskning og undervisning og veiledning (norsk og internasjonal historie) på BA-, MA- og PhD-nivå. Stillingen vil bestå av undervisning og forskning i omtrent like deler, samt undervisnings- og forskningsadministrative oppgaver. Den som tilsettes, vil delta i arbeidet med å videreutvikle fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingen vil primært være knyttet til instituttets historieprogram, men undervisnings- og veiledningsoppgaver på lektorprogrammet i historie og på BA- og MA i kulturminneforvaltning må også påregnes.

 

Søknadsfrist 30.09.2016

 

Ønsker du mer info eller å søke på stillingen, gå til:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/128519/foersteamanuensis-i-tidlig-moderne-historie-1600-1850

6. september 2016

PhD position within the project “The high seas and the deep oceans” at NTNU

ntnu-logo-web

 

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Trondheim), Department of Historical Studies, offers a full-time 3-year PhD position within the project “The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)”, funded by the Norwegian Research Council’s (NFR) program “Cultural conditions underlying social change” (SAMKUL).

 

The position is open for promising scholars from several historical disciplines, such as history, history of ideas, art history and comparative literature.

By highlighting the persistence of ideas and cultural assumptions about the ocean, the project aims at mapping and analyzing how cultural conditions – representations, institutions and technologies – have provided shifting epistemological frameworks that over the course of time have influenced and formed both the exploitation and the regulation of the oceans.

 

Application deadline: October 14th 2016

 

More info about the position and application: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/128888/phd-position-at-the-department-of-historical-studies

5. september 2016

Doktorgradsstipendiat i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger

UIS logo - mindre_730

 

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i lesevitenskap/literacy, emne Folkehøgskolene i Norge 1864-1914, ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

 

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

 

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 1.10.2016.

 

Søknadsfrist: 15.09.2016

 

For å lese mer om stillingen og søke gå til: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/127000/doktorgradsstipendiat-i-lesevitenskap-folkehoegskolene-i-norge-1864-1914-didaktikk-ideologi-og-nasjonal-identitet

 

30. august 2016

Nordiske Historikermøde 2017

148560_utzoncenter_aalborg

 

Fra 15.-18. august 2017 avholdes det 29. Nordiske Historikermøde på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark. “Reformasjoner” – i alle deres mangfoldighet er hovedtemaet. Samtidig inviteres det til å delta med bidrag, som i videst mulig omfang er dekkende for historieforskningen i og omkring de nordiske landene. Hovedtalere er professor David Armitage, Harvard University, professor Lyndal Roper, University of Oxford, og professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Forslag kan sendes via historikermøtets hjemmeside: www.nhm.aau.dk. Deadline er 1. september 2016

 

17. august 2016

Rolf Strangers kulturfond

Ole Tobias Olsen Oslo Museum

 

Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2016 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål. Søknadsfrist 1. september.

 

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskningen kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

 

Beløpet er begrenset oppad til kr 35 000. Arbeidet bør ha selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

 

Søknad sendes innen 1. september 2016 til:

Rolf Strangers kulturfond,

Oslo Museum, Postboks 3078 Elisenberg,

0207 Oslo

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oslo Museum, telefon 23 28 41 70, eller til fondets leder Knut Sprauten, telefon 40 44 40 22.

 

Foto: Ole T. Olsen / Oslo Museum

 

15. august 2016

Innkalling til årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2016

Årsmøte i HIFO for 2016 blir avholdt ved Høgskulen i Volda fredag 17. juni kl. 17:30-19:00. Møtet skjer i sammenheng med arrangementet Norske Historiedager som foregår samme sted 17.-19. Juni.

 

Sted: BK 159 i Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda

 

Dagsorden:

1. Konstituering og godkjenning av fullmakter, valg av møteleder og referenter
2. Årsmeldingene fra lokallagene
3. Årsmelding fra HIFO-styret
4. Regnskap
5. Budsjettforslag og årsplan
6. Vedtaksforslag: Historisk Tidsskrift og åpen tilgang (OA)
7. Resolusjonsforslag om Arkivverkets omorganisering
8. Valg
9. Innkomne saker

 

Saksdokumentene til årsmøtet blir fortløpende lagt ut på HIFOs hjemmesider, https://hifo.b.uib.no/om-hifo/arsmelding/. Alle medlemmer av HIFO oppfordres til å møte. Medlemmer som ikke selv har anledning til å komme, kan i tråd med §6 i foreningens vedtekter gi fullmakt til et annet medlem til å opptre på vegne av seg. Hvert lokallag har anledning til å få dekket billigst reisemåte til årsmøte for én representant av HIFO sentralt.
1. juni 2016

hl senteret

 

Utlysning av engasjement som forsker på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer»

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter lyser ut et engasjement på to år som forsker og forfatter på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer». Forskeren skal gi en overordnet historisk framstilling av hele den økonomiske likvidasjonen, og også følge utviklingen inn i etterkrigstiden, fram til og med restitusjonsoppgjøret i 1997/1999. Prosjektet skal resultere i en forskningsbasert bok, skrevet for et allment publikum.

Les hele utlysningen på her.

 

http://www.hlsenteret.no/om/stillinger/

2. mai 2016
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no