Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Uncategorized’

Førsteamanuensis i nyere historie ved Universitetet i Agder

1. desember 2016

 

Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder lyser ut en fast stilling som førsteamanuensis i nyere historie (1750-årene til i dag).

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: http://stilling.forskning.no/Annonser/Universitetet-i-Agder-UiA-Foersteamanuensis-i-historie

 

 

Søknadsfrist: 11.12.16

 

 

uia

 

Norske historiedager 2017, Trondheim 23.-25. juni

22. november 2016

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av den pågående historisk forskning. Både faglig og sosialt har konferansen en sentral posisjon innen historikerlauget.

 

Omveltninger: reform og revolusjon

I 2017 arrangeres Norske historiedager i Trondheim som et samarbeid mellom HIFO Trøndelag og Institutt for historiske studier, NTNU. Konferansen vil foregå over tre dager, 23.-25. juni. Temaet, Omveltninger: reform og revolusjon, henspiller på to dramatiske historiske hendelser som markeres dette året: at det er 500 år siden den protestantiske reformasjonen begynte og 100 år siden den russiske revolusjon. Med dette som ramme tar konferansen sikte på å belyse samfunnsomventligenens rolle i historien og historieskrivingen, samt politisk og religiøs konflikt som historisk utviklingskraft. Se detaljer om temaet her: https://www.ntnu.no/historiedager2017/sesjonslokking

 

Fristen for innlevering av sesjoner/abstract er 15. januar 2017.

Professorat og førsteamanuensisstilling i historie ved Nord universitet

11. november 2016

Ved Fakultet for samfunnsvitskap, Nord universitet er det ledig eit professorat i historie, og vi søkjer ein vitskapleg tilsett med sitt tyngdepunkt som forskar innafor internasjonale relasjonar etter 1945.

 

I tillegg lyser vi ut ei førsteamanuensisstilling. Vi søkjer i første rekke forskarar med kompetanse innafor perioden frå og med høgmellomalderen og fram til 1800, fortrinnsvis tidleg nytid (1500-1800). Nord universitet vil at stillinga skal vere knytt til det nasjonale ansvaret for forsking og undervisning i samisk historie og kultur. Det gjeld spesielt det Lule- og Sør-samiske området. Den som blir tilsett vil få eit særskilt ansvar for feltet. 

 

For mer info om stillingene og søknadsprosessen, se:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/130230/foersteamanuensis-i-historie (førsteamanuensisstilling) og https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/130530/professor-i-historie (professorat)

 

Studentstipend for lokalhistorisk forskning fra Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Søknadsfrist 21. november

31. oktober 2016

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning (søknadsfrist 21. november 2016). 

Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene:
http://www.lokalhistorie.no/om-nli/mastergradsstipend/mastergradsstipend?searchterm=stipend

 

Stipendsøknaden stiles til Norsk lokalhistorisk institutt v/ Knut Sprauten, Postboks 8045 Dep., 0031 Oslo.

 

HIFOs reisestipend

10. oktober 2016

Det er nå mulig å søke på HIFOs reisestipend for 2017.

 

Reglement for tildeling av stipendet og søknadsskjema finner du her.

 

Søknadsskjema sendes til post@hifo.no, innen 18. november 2016.

Postdoktorstilling innenfor prosjektet «Nordiske “borgerkriger” i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv» ved IAKH(UiO)

7. oktober 2016

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO lyser ut en toårig postdoktorstilling innenfor prosjektet «Nordiske “borgerkriger” i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv».

 

For mer info om stillingen og søknadsprossessen, se: http://uio.easycruit.com/vacancy/1703627/62039?iso=no

 

For nærmere info om prosjektet: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/nordiske-borgerkriger-i-hoymiddelalderen/

2. mai 2016

hl senteret

 

Utlysning av engasjement som forsker på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer»

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter lyser ut et engasjement på to år som forsker og forfatter på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer». Forskeren skal gi en overordnet historisk framstilling av hele den økonomiske likvidasjonen, og også følge utviklingen inn i etterkrigstiden, fram til og med restitusjonsoppgjøret i 1997/1999. Prosjektet skal resultere i en forskningsbasert bok, skrevet for et allment publikum.

Les hele utlysningen på her.

 

http://www.hlsenteret.no/om/stillinger/

Norske historiedager 2016

1. april 2016

NH2016

HIFO Nordvestlandet og historikermiljøet ved Høgskolen i Volda har gleden av å invitere til Norske Historiedager 17.-19. juni 2016.

 

Hovedtema i år er: “Opplysning, utdanning og skriftkultur”

 

Den faglige delen av konferansen vil foregå på Høgskolen i Volda. Den sosiale delen på Møre Folkehøgskole i Ørsta.

 

Påmelding skjer via hjemmesiden: https://www.deltager.no/norskehistoriedager2016

 

For mer informasjon om Norske Historikerdager 2016 sehttp://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/norske-historiedagar-2016

 

For mer informasjon om hovedprogrammet se: http://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/norske-historiedagar-2016/hovudprogram

Sesjonslokking til Norske historiedager i Volda 2016

30. september 2015

Frist 15. desember 2015

 

Neste år arrangeres Norske historiedagar i Volda: 17.-19. juni 2016. Vi sender no ut invitasjon til å komme med forslag til sesjonar og foredrag. Forslag kan fremjast individuelt eller på vegne av miljø og grupper. Den faglege arbeidsgruppa for Historiedagane ønskjer forslag som kan knytast til konferansens hovudtema: Opplysing, utdanning, skriftkultur, men også forslag med andre tema. Norske historiedagar skal jo også vise breidda og mangfaldet i historiefaget.

 

«Opplysing, utdanning, skriftkultur» er tre overlappande begrep:

 

«Opplysing» kan knytast til styresmaktene og andre aktørar sine aktive tiltak ut frå eigen ståstad for å «foredle» eller disiplinere alle grupper av innbyggarar, men særleg det breie laget av folket «allmugen».

«Utdanning» dreiar seg om meir organiserte og systematiske tiltak for at alle, eller viktige grupper av innbyggarane, skal vere nøydde tileigne seg det dei styrande definerer som naudsynte generelle kunnskapar. Først og fremst gjeld dette utbygging av allment skulesystem.

«Skriftkultur» handlar om å vere i stand til å tolke ulike former for skriftteikn for å tileigne seg opplysningar (det vil seie lesekunnskap). Men dette kan vidareførast i det å sjølv meistre å utforme informasjon retta mot andre ved hjelp av skriftteikn (skrivekunnskap). Endå kan også dette utvidast med evne/kunnskap til å formulere seg slik at bodskapen kan nå fram i høve til det etablerte maktapparatet (beherske offentlege arenaer). Vidare er det muleg å trekke inn etablering av kanalar for å nå breiare lesargrupper, til dømes trykkeri, forlagsverksemd og skriftlege massemedia.

 

Arrangørane er sjølve i ferd med å planlegge ein hovudsesjon med tittelen «Skriftkultur – Tileigning, meistring, aksept». I tillegg ønskjer vi å få i stand ein eigen sesjon for masterstudentar i historie.

Sesjonane kan anten vere berekna som heildags- halvdags- eller kortare sesjonar. I tillegg opnar vi for frie foredrag. Førebels tittel og innhaldet i sesjonane bør vi i denne omgangen få i form av eit notat på inntil 300 ord. Forslaga kan sendast til: norskehistoriedager2016@hivolda.no

 

Den faglege arbeidsgruppa for Norske historiedagar 2016 i Volda er: Atle Døssland (leiar), Anders Aschim, Arnfinn Kjelland, Eirik Holmen, Inger Marie Okkenhaug og Ola Teige.

Årets prisvinnere

21. juni 2015

Tradisjonen tro delte HIFO ut sine to priser under Norske Historiedager som ble avholdt i Stavanger i juni, samt publiseringsstipendet vi ved hjelp av midler fra Fritt Ord gir til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie hvert år.

HT-prisen

Sverre Steen-prisen

Fritt Ord-stipendet

 

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no