Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Rolf Strangers kulturfond

Ole Tobias Olsen Oslo Museum

 

Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2016 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål. Søknadsfrist 1. september.

 

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskningen kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

 

Beløpet er begrenset oppad til kr 35 000. Arbeidet bør ha selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

 

Søknad sendes innen 1. september 2016 til:

Rolf Strangers kulturfond,

Oslo Museum, Postboks 3078 Elisenberg,

0207 Oslo

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oslo Museum, telefon 23 28 41 70, eller til fondets leder Knut Sprauten, telefon 40 44 40 22.

 

Foto: Ole T. Olsen / Oslo Museum

 

15. august 2016

Innkalling til årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2016

Årsmøte i HIFO for 2016 blir avholdt ved Høgskulen i Volda fredag 17. juni kl. 17:30-19:00. Møtet skjer i sammenheng med arrangementet Norske Historiedager som foregår samme sted 17.-19. Juni.

 

Sted: BK 159 i Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda

 

Dagsorden:

1. Konstituering og godkjenning av fullmakter, valg av møteleder og referenter
2. Årsmeldingene fra lokallagene
3. Årsmelding fra HIFO-styret
4. Regnskap
5. Budsjettforslag og årsplan
6. Vedtaksforslag: Historisk Tidsskrift og åpen tilgang (OA)
7. Resolusjonsforslag om Arkivverkets omorganisering
8. Valg
9. Innkomne saker

 

Saksdokumentene til årsmøtet blir fortløpende lagt ut på HIFOs hjemmesider, https://hifo.b.uib.no/om-hifo/arsmelding/. Alle medlemmer av HIFO oppfordres til å møte. Medlemmer som ikke selv har anledning til å komme, kan i tråd med §6 i foreningens vedtekter gi fullmakt til et annet medlem til å opptre på vegne av seg. Hvert lokallag har anledning til å få dekket billigst reisemåte til årsmøte for én representant av HIFO sentralt.
1. juni 2016

hl senteret

 

Utlysning av engasjement som forsker på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer»

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter lyser ut et engasjement på to år som forsker og forfatter på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer». Forskeren skal gi en overordnet historisk framstilling av hele den økonomiske likvidasjonen, og også følge utviklingen inn i etterkrigstiden, fram til og med restitusjonsoppgjøret i 1997/1999. Prosjektet skal resultere i en forskningsbasert bok, skrevet for et allment publikum.

Les hele utlysningen på her.

 

http://www.hlsenteret.no/om/stillinger/

2. mai 2016

Norske historiedager 2016

NH2016

HIFO Nordvestlandet og historikermiljøet ved Høgskolen i Volda har gleden av å invitere til Norske Historiedager 17.-19. juni 2016.

 

Hovedtema i år er: “Opplysning, utdanning og skriftkultur”

 

Den faglige delen av konferansen vil foregå på Høgskolen i Volda. Den sosiale delen på Møre Folkehøgskole i Ørsta.

 

Påmelding skjer via hjemmesiden: https://www.deltager.no/norskehistoriedager2016

 

For mer informasjon om Norske Historikerdager 2016 sehttp://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/norske-historiedagar-2016

 

For mer informasjon om hovedprogrammet se: http://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/norske-historiedagar-2016/hovudprogram

1. april 2016

Ledig stilling forfatter bind 2 Arendal by- og regionshistorie

Forfatter til bind 2 i bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023. Bind 2 (av 3) skal omfatte perioden 1723-1900.

 

Arbeidet skal påbegynnes i 2017 og være ferdig innen januar 2020.

 

Stillingsbeskrivelse
Arbeidet med bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023 startet opp i
2013 og planlegges fullført innen 2023. Det skal utgis 3 bind. Bind 1
omfatter perioden frem til 1723 og er under arbeid. Bind 2 skal ta for seg
historien fra 1723 frem til 1900. Vi tar sikte på å starte arbeidet i januar
2017. Bindet skal være ferdig fra forfatter innen januar 2020.
Det tas forbehold om fullfinansiering fra Arendal kommune.
Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til
søknaden.

 

For mer info og søknadsskjema: https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=600630&SearchParamsMode=DEFAULT_ON&viewall=1&link_source_id=0

24. februar 2016

Nordisk Historikermøte 2017

 

148560_utzoncenter_aalborg

 

Fra 15.-18. august 2017 avholdes det 29. Nordiske Historikermøte på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark. Hovedarrangørene er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, Den Danske Historiske Forening og Den Nordiske Historikerkomité.

 

Hovedtema for Nordisk Historikermøte 2017 er:

Reformations:

Reshaping culture and environment

Deadline for å sende inn forslag til programmet er 1. september. Forslag kan sendes inn via sesjonsforslag.

 

 

21. januar 2016

Nytt nummer av Historikeren ute

Det har gått varmt for seg i pressen etter at Victor Norman i august fikk oppdraget med å skrive et tobindsverk om Risørs historie. Det er ikke noe nytt at historie skrives av ikke-historikere. Fremdeles er en femtedel av verkene det siste tiåret skrevet av forfattere uten historiefaglig bakgrunn, ifølge anslag fra Norsk Lokalhistorisk Institutt. Så hvorfor er «lauget» så «furtent» akkurat i dette tilfellet?

 

Historikeren har tatt et blikk på saken i den nyeste utgaven av medlemsbladet, som er på vei ut i postkassene i disse dager.

 

Nestleder Marthe Hommerstad kommenterer dessuten Harald Bøckmans visumnekt til verdenskongressen i Kina, Erling Sandmo sammenfatter åpningsforedraget sitt fra årets historiedager, og Vibeke Banik intervjuer Terje Talsnes om livet som historielærer. Dette er blant sakene i høstens utgave av Historikeren.

15. oktober 2015

Sesjonslokking til Norske historiedager i Volda 2016

Frist 15. desember 2015

 

Neste år arrangeres Norske historiedagar i Volda: 17.-19. juni 2016. Vi sender no ut invitasjon til å komme med forslag til sesjonar og foredrag. Forslag kan fremjast individuelt eller på vegne av miljø og grupper. Den faglege arbeidsgruppa for Historiedagane ønskjer forslag som kan knytast til konferansens hovudtema: Opplysing, utdanning, skriftkultur, men også forslag med andre tema. Norske historiedagar skal jo også vise breidda og mangfaldet i historiefaget.

 

«Opplysing, utdanning, skriftkultur» er tre overlappande begrep:

 

«Opplysing» kan knytast til styresmaktene og andre aktørar sine aktive tiltak ut frå eigen ståstad for å «foredle» eller disiplinere alle grupper av innbyggarar, men særleg det breie laget av folket «allmugen».

«Utdanning» dreiar seg om meir organiserte og systematiske tiltak for at alle, eller viktige grupper av innbyggarane, skal vere nøydde tileigne seg det dei styrande definerer som naudsynte generelle kunnskapar. Først og fremst gjeld dette utbygging av allment skulesystem.

«Skriftkultur» handlar om å vere i stand til å tolke ulike former for skriftteikn for å tileigne seg opplysningar (det vil seie lesekunnskap). Men dette kan vidareførast i det å sjølv meistre å utforme informasjon retta mot andre ved hjelp av skriftteikn (skrivekunnskap). Endå kan også dette utvidast med evne/kunnskap til å formulere seg slik at bodskapen kan nå fram i høve til det etablerte maktapparatet (beherske offentlege arenaer). Vidare er det muleg å trekke inn etablering av kanalar for å nå breiare lesargrupper, til dømes trykkeri, forlagsverksemd og skriftlege massemedia.

 

Arrangørane er sjølve i ferd med å planlegge ein hovudsesjon med tittelen «Skriftkultur – Tileigning, meistring, aksept». I tillegg ønskjer vi å få i stand ein eigen sesjon for masterstudentar i historie.

Sesjonane kan anten vere berekna som heildags- halvdags- eller kortare sesjonar. I tillegg opnar vi for frie foredrag. Førebels tittel og innhaldet i sesjonane bør vi i denne omgangen få i form av eit notat på inntil 300 ord. Forslaga kan sendast til: norskehistoriedager2016@hivolda.no

 

Den faglege arbeidsgruppa for Norske historiedagar 2016 i Volda er: Atle Døssland (leiar), Anders Aschim, Arnfinn Kjelland, Eirik Holmen, Inger Marie Okkenhaug og Ola Teige.

30. september 2015

Ledige stillinger ved UiO

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO lyser ut fire stillinger i historie:

  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Link.    Søknadsfrist 30.10.2015
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsingen “Unpacking the Nordic Model”. Link.    Søknadsfrist 30.10.2015
  • Post-Doctoral Research Fellowship in Economic History. Link.    Søknadsfrist 14 October 2015
  • Researcher position in Economic History. Link.    Søknadsfrist 14 October 2015

 

For full oversikt over alle stillingene se http://www.hf.uio.no/iakh/om/jobb/

21. september 2015

HIFOs reisetipend 2015

Den norske historiske forening (HIFO) lyser hvert år ut et reisestipend til sine medlemmer. HIFOs reisestipend kan søkes av alle som har betalt sin medlemskontingent ved søknadsfristens utløp, og tildeles en gang i året.
Stipendet deles ut til faglig begrunnede reiser i forbindelse med egen forskning, eksempelvis besøk i arkiver og andre relevante institusjoner eller deltakelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser. I søknaden bes søkeren om å gi et overslag over de samlede kostnadene for den aktuelle reisen og eventuell annen finansiering som kan påregnes (støtte fra arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiested, forskningsråd e.l.)
Stipendet må brukes innen tolv måneder etter tildelingen og kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. Den som mottar reisestipend fra HIFO behøver ikke å dokumentere utgiftene, men plikter innen denne fristen å fremlegge dokumentasjon for styret på at reisen faktisk er foretatt, og dessuten skrive en reiserapport av faglig art til foreningen innen tre måneder etter at reisen er avsluttet. Denne kan etter vurdering publiseres i foreningens medlemsblad Historikeren.

 

Stipendet deles ut én gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere og studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen måte vil prioriteres.
Vurderingen av søknadene behøver ikke å begrunnes og kan ikke påklages, og søknader fra medlemmer som ikke har betalt kontingent vil ikke behandles.
Det maksimale støttebeløp pr. søker for 2015 ligger på 10 000 kr.

 

Søknadsfrist er 20. november 2015.

 

Søknad med kostnadsoverslag sendes til post@hifo.no eller i posten til;
Reisestipend 2015
Den norske historiske forening (HIFO)
Universitetet i Oslo IAKH
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo

17. september 2015
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no